top of page

Το RaCIP θα ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων για οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα ιδιωτικής χορηγίας (PS), ή υποστηρίζουν την ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες μέσω στήριξης από την κοινότητα. Το έργο θα δημιουργήσει διάφορα πιλοτικά προγράμματα που στοχεύουν στη κλιμάκωση των υφιστάμενων ιδιωτικών χορηγιών και στην ενίσχυση των ενεργειών των τοπικών κοινοτήτων, δια της πιλοτικής υλοποίησης πρωτοβουλιών για ιδιωτικές χορηγίες στα συμβεβλημένα κράτη - μέλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ RaCIP

ΣΤΟΧΟΙ

  • Η παροχή υποστήριξης και η ενίσχυση ικανότητας σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

  • Η μετατόπιση μέρους του κόστους της ένταξης των προσφύγων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η μετατόπιση θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη ενόψει της μείωσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε κυβερνητικά προγράμματα,

  • Η διεύρυνση των τοπικών δικτύων των  κοινωνικών οργανισμών που υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα ιδιωτικών χορηγιών σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κοινοτικό μοντέλο χορηγιών “PAR”. Η ενίσχυση των ικανοτήτων των ιδιωτικών φορέων θα δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων,

  • Επικέντρωση στη διακρατική συνεργασία μεταξύ έμπειρων οργανισμών χορηγών - όπως οι ηγετικοί φορείς που λειτουργούν με τα μοντέλα HC και PAR -  με νέους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν στοχευμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση, προκειμένου να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και να βελτιώσουν την αυτονομία τους,

  • Η πειραματική χρήση των δυο λιγότερο χρησιμοποιούμενων πρακτικών ιδιωτικής χορηγίας στο Ευρωπαϊκό σενάριο: συμβίωση, π.χ. φιλοξενία προσφύγων σε  τοπικές οικογένειες και καθοδήγηση στο χώρο εργασίας που προβλέπει την πλήρη υποστήριξη των συμβούλων εργασίας στους πρόσφυγες σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το RaCIP θα αναπαράγει το μοντέλο χορηγίας, βασισμένο σε υποστήριξη από την κοινότητα, που αναπτύχθηκε στην Πορτογαλία από τον οργανισμό “Jesuit Refugee Service”. Το μοντέλο αυτό θα βελτιωθεί περαιτέρω δια της αφομοίωσης των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε πειραματικό στάδιο σε όλα τα κράτη - μέλη, όπως - μεταξύ άλλων- χορηγίες σε οικογένειες που υλοποιούνται από το “Πρόγραμμα Καλωσορίσματος Προσφύγων” (Refugees Welcome Programme). Οι στόχοι που θα επιτευχθούν μέσω της δράσης αυτής είναι δυο: η ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών οργανώσεων (CSOs) και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων στη διαδικασία ένταξής τους.

 

Χάρη στις επισκέψεις μελέτης και στην έρευνα γραφείου, το έργο θα συγκεντρώσει και θα αναλύσει υπάρχουσες καλές πρακτικές, προκειμένου να δημιουργήσει εκπαιδευτικές δέσμες κατάρτισης για τις οικογένειες, τους μαθητές, τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στα πιλοτικά προγράμματα στα κράτη - μέλη.


Το έργο θα αναπτύξει δραστηριότητες καθοδήγησης και δραστηριότητες μεταξύ ομοτίμων για την παροχή κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής υποστήριξης καθ 'όλη τη διαδικασία εγκατάστασης των προσφύγων. Δια της στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, το έργο θα διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή υλοποίηση του έργου και να δημιουργηθεί η βάση για μελλοντική δυνατότητα αναπαραγωγής του, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης ποιότητας. Μέσω αυτού, θα συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθεί η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΥ

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι δικαιούχοι θα είναι, αφενός, οι πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί στις χώρες των εταίρων, αφετέρου, όλοι οι συμμετέχοντες της πιλοτικής φάσης. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούν από τη ενίσχυση της διάδοσης των καλών πρακτικών του έργου μέσω της διάχυσης των δραστηριοτήτων του, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τα παραδοτέα του RaCIP δημιουργούνται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία στα πλαίσια της λειτουργίας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εννέα δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Γαλλία).

bottom of page